Hướng dẫn cài đặt Apache2 với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên nền tảng Mandriva 2010.1 Spring (LAMP)

Lưu ý sơ bộ

Trong hệ thống thử nghiệm này, chúng ta sử dụng hostname server1.example.com với địa chỉ IP: 192.168.0.100. Hãy thay thế các thông số này cho tương ứng và phù hợp với hệ thống của bạn.

Cài đặt MySQL 5

Trước tiên, chúng ta cần cập nhật cơ sở dữ liệu của các gói cài đặt:

urpmi.update -a

Cài đặt MySQL bằng lệnh sau:

urpmi MySQL MySQL-client

Ở chế độ mặc định, tính năng hỗ trợ mạng không được kích hoạt trong gói Mandriva 2010.1 Spring MySQL. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được điều này bằng cách chú thích tại dòng lệnh skip-networking trong file /etc/my.cnf:

vi /etc/my.cnf

[…]
# Don’t listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement,
# if all processes that need to connect to mysqld run on the same host.
# All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes.
# Note that using this option without enabling named pipes on Windows
# (via the “enable-named-pipe” option) will render mysqld useless!
#
#skip-networking
[…]

Sau đó, khởi động MySQL:

/etc/init.d/mysqld start

Kiểm tra lại xem tính năng hỗ trợ mạng đã được kích hoạt chưa bằng lệnh:

netstat -tap | grep mysql

Kết quả trả về của hệ thống sẽ trông giống như sau:

[root@server1 ~]# netstat -tap | grep mysql
tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN 2459/mysqld
[root@server1 ~]#

Tiếp theo, sử dụng lệnh:

mysql_secure_installation

để đặt mật khẩu cho tài khoản root (nếu không bất cứ ai cũng có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu MySQL):

[root@server1 ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it, we’ll need the current
password for the root user. If you’ve just installed MySQL, and
you haven’t set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): <– nhấn ENTER
OK, successfully used password, moving on…

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] <– nhấn ENTER
New password: <– mật khẩu SQL root
Re-enter new password: <– mật khẩu SQL root
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
… Success!

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] <– nhấn ENTER
… Success!

Normally, root should only be allowed to connect from ‘localhost’. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] <– nhấn ENTER
… Success!

By default, MySQL comes with a database named ‘test’ that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] <– nhấn ENTER
– Dropping test database…
… Success!
– Removing privileges on test database…
… Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] <– nhấn ENTER
… Success!

Cleaning up…

All done! If you’ve completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

[root@server1 ~]#

Cài đặt Apache2

Apache2 đã có sẵn trong gói cài đặt của Mandriva, do vậy hãy sử dụng lệnh sau:

urpmi apache-mpm-worker

Và khởi động Apache:

/etc/init.d/httpd start

Bây giờ, mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://192.168.0.100, nếu thành công thì bạn sẽ thấy trình duyệt hiển thị như sau:

Thư mục tài liệu mặc định của Apache là /var/www/html trên Mandriva, còn file cấu hình thì được lưu trữ tại /etc/httpd/conf/httpd.conf. Các file thiết lập khác được lưu tại thư mục /etc/httpd/conf.d/

T.Anh (theo HowToForge)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s