Hướng dẫn cài đặt Rsyslog 5.7.x trên nền tảng CentOS 5.x

Theo thông tin từ phía hãng, Rsyslog có khả năng cải thiện khả năng hỗ trợ syslogd, có thể được sử dụng như 1 phương án thay thế hoặc dự phòng.

Bên cạnh đó, những tính năng nâng cao khá phù hợp với các tầng lớp doanh nghiệp, khả năng bảo mật mã hóa cũng khá đơn giản và dễ thiết lập, dù cho đối tượng người sử dụng có ít kinh nghiệm. Cụ thể, chúng ta sẽ cùng nhau kết hợp và cài đặt tất cả các tính năng của Rsyslog 5.7.2 trên nền tảng CentOS 5.5 server.
Để bắt đầu, chúng ta cần cài đặt những gói hỗ trợ sau:

yum install -y pcre pcre-devel mysql-server mysql-devel gnutls gnutls-devel gnutls-utils net-snmp net-snmp-devel net-snmp-libs net-snmp-perl net-snmp-utils libnet libnet-devel

Tiếp theo là gói librelp (Reliable Event Logging Protocol Library) để sử dụng các thư viện dành cho giao thức RELP – có nhiệm vụ cung cấp khả năng ghi lại các sự kiện xảy ra trong hệ thống mạng và đảm bảo rằng không bỏ sót bất kỳ tin nhắn cũng như email nào, cho dù có vấn đề xảy ra với quá trình kết nối hoặc các đầu peer không ổn định.

cd /tmp
wget http://download.rsyslog.com/librelp/librelp-1.0.0.tar.gz
tar -xvf librelp-1.0.0.tar.gz
cd librelp-1.0.0
./configure --prefix=/usr
make
make install
cd /tmp
wget http://sourceforge.net/projects/libestr/files/libestr-0.1.0.tar.gz/download
tar -xvf libestr-0.1.0.tar.gz
cd libestr-0.1.0
./configure --prefix=/usr
make
make install
cd /tmp
wget http://www.libee.org/files/download/libee-0.1.0.tar.gz
tar -xvf libee-0.1.0.tar.gz
cd libee-0.1.0
./configure --prefix=/usr
make
make install
Tại thời điểm bài viết này, chúng tôi sử dụng rsyslog 5.7.2:
cd /tmp
wget http://www.rsyslog.com/files/download/rsyslog/rsyslog-5.7.2.tar.gz
tar -xvf rsyslog-5.7.2.tar.gz
cd rsyslog-5.7.2
Để tìm hiểu thông tin về những tùy chọn có sẵn trong Rsyslog, các bạn có thể sử dụng lệnh
./configure -help.
Câu lệnh sau sẽ kích hoạt hầu hết các tính năng rsyslog như Compression, Multithreading, MySql, SNMP, Mail, RELP… :

./configure --enable-regexp --enable-zlib --enable-pthreads --enable-klog --enable-inet --enable-unlimited-select --enable-debug --enable-rtinst --enable-memcheck --enable-diagtools --enable-mysql --enable-snmp --enable-gnutls --enable-rsyslogrt --enable-rsyslogd --enable-extended-tests --enable-mail --enable-imptcp --enable-omruleset --enable-valgrind --enable-imdiag --enable-relp --enable-testbench --enable-imfile --enable-omstdout --enable-omdbalerting --enable-omuxsock --enable-imtemplate --enable-omtemplate --enable-pmlastmsg --enable-omudpspoof --enable-omprog --enable-impstats
make
make install
Cài đặt và khởi tạo cơ sở dữ liệu MySQL:
mysql -u root -p < plugins/ommysql/createDB.sql
mysql -u root -p mysql

GRANT ALL ON Syslog.* TO rsyslog@localhost IDENTIFIED BY 'your-mysql-password';
flush privileges;

Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình mã init:
vi /etc/init.d/rsyslog
#!/bin/bash
#
# rsyslog Starts rsyslogd/rklogd.
#
#
# chkconfig: - 12 88
# description: Syslog is the facility by which many daemons use to log
# messages to various system log files. It is a good idea to always
# run rsyslog.
### BEGIN INIT INFO
# Provides: $syslog
# Required-Start: $local_fs $network $remote_fs
# Required-Stop: $local_fs $network $remote_fs
# Default-Stop: 0 1 2 3 4 5 6
# Short-Description: Enhanced system logging and kernel message trapping daemons
# Description: Rsyslog is an enhanced multi-threaded syslogd supporting,
# among others, MySQL, syslog/tcp, RFC 3195, permitted
# sender lists, filtering on any message part, and fine
# grain output format control.
### END INIT INFO
# Source function library.
. /etc/init.d/functions
RETVAL=0
start() {
[ -x /usr/local/sbin/rsyslogd ] || exit 5
#[ -x /usr/local/sbin/rklogd ] || exit 5
# Do not start rsyslog when sysklogd is running
if [ -e /var/run/syslogd.pid ] ; then
echo $"Shut down sysklogd before you run rsyslog";
exit 1;
fi
# Source config
if [ -f /etc/sysconfig/rsyslog ] ; then
. /etc/sysconfig/rsyslog
else
#SYSLOGD_OPTIONS="-c3"
SYSLOGD_OPTIONS="-c5"
#KLOGD_OPTIONS="-2"
fi
if [ -z "$SYSLOG_UMASK" ] ; then
SYSLOG_UMASK=077;
fi
umask $SYSLOG_UMASK
echo -n $"Starting system logger: "
daemon /usr/local/sbin/rsyslogd $SYSLOGD_OPTIONS
RETVAL=$?
echo
#echo -n $"Starting kernel logger: "
#daemon rklogd $KLOGD_OPTIONS
#echo
[ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/rsyslog
return $RETVAL
}
stop() {
#echo -n $"Shutting down kernel logger: "
#killproc rklogd
#echo
echo -n $"Shutting down system logger: "
killproc rsyslogd
RETVAL=$?
echo
[ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/rsyslog
return $RETVAL
}
reload() {
RETVAL=1
syslog=`cat /var/run/rsyslogd.pid 2>/dev/null`
echo -n "Reloading system logger..."
if [ -n "${syslog}" ] && [ -e /proc/"${syslog}" ]; then
kill -HUP "$syslog";
RETVAL=$?
fi
if [ $RETVAL -ne 0 ]; then
failure
else
success
fi
echo
RETVAL=1
#echo -n "Reloading kernel logger..."
#klog=`cat /var/run/rklogd.pid 2>/dev/null`
#if [ -n "${klog}" ] && [ -e /proc/"${klog}" ]; then
#kill -USR2 "$klog";
# RETVAL=$?
#fi
#if [ $RETVAL -ne 0 ]; then
#failure
#else
#success
#fi
#echo
return $RETVAL
}
rhstatus() {
status rsyslogd
#status rklogd
}
restart() {
stop
start
}
case "$1" in
start)
start
;;
stop)
stop
;;
restart)
restart
;;
reload|force-reload)
reload
;;
status)
rhstatus
;;
condrestart)
[ -f /var/lock/subsys/rsyslog ] && restart || :
;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|reload|force-reload|condrestart}"
exit 2
esac
exit $?
Hãy lưu ý đến giá trị SYSLOGD_OPTIONS="-c5″ đã được thiết lập. Sau đây, chúng ta sẽ thiết lập Syslog và Rsyslog: service syslog stop
chkconfig syslog off
chmod 755 /etc/init.d/rsyslog
chkconfig --add rsyslog
chkconfig rsyslog on

Các đoạn mã init có thể download tại đây (http://honeynet.ir/software/rsyslog/). Một số mẫu tham khảo khác các bạn có thể tìm và tham khảo thêm tại trang chủ (http://www.rsyslog.com/):
vi /etc/rsyslog.conf
# Input Modules

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s